ఉపాధ్యాయుడి హృదయం ఎలా ఉండాలంటే

"ప్రతిరోజూ నేను పిల్లల్ని కలుసుకోగానే వాళ్ళ కళ్ళల్లోకి చూసే వాణ్ణి. బోధన సంక్లిష్టమైన క్రమంలో పిల్లవాడి విచారగ్రస్త నయనాలకంటే కష్టత...